Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Terug 

Professionele coaching: wat en hoe?

Coaching krijgt meer en meer erkenning als waardevolle leervorm.
Dit vraagt om inzicht in wat coaching nu precies is. 

Doel van coaching

 "Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:
-    bewustwording en persoonlijke groei
-    het vergroten van zelfvertrouwen
-    het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.
Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces."
(Nederlandse Orde van Beroepscoaches)

Door een coach onder de arm te nemen werk je actief aan je competenties, vergroot je jouw vermogen tot zelfreflectie en werk je aan je kwaliteiten in het algemeen.

Wanneer kies je voor coaching en wanneer voor opleiding?

In het algemeen zien we volgende accentverschillen tussen beide.

Coaching Opleiding 


 *Accent ligt op het vergroten van zelfkennis
 * Reflectie, inzicht hoe ervaringen van het verleden een rol spelen in het huidige communicatiepatroon 
 * Beperkende overtuigingen komen aan het licht
 * Knelpunten worden geanalyseerd vanuit het individu  
 * Vraagstukken die meer gekoppeld zijn aan iemand persoonlijkheid

  * Accent ligt op het vergroten van kennis (principes, modellen)
  * Nieuwe opties ontdekken
  * Nieuwe vaardigheden aanleren bijv. inoefenen gesprekstechnieken
 * Knelpunten worden geanalyseerd vanuit de aangereikte kaders
 * Leren van elkaar

Soorten coaching

Er is een enorme verscheidenheid aan coachings, gaande van zakelijk tot menselijk, emotioneel.
We schetsen hierbij kort een aantal vormen.

•    Corporate coaching of business coaching
Het coachen van ondernemingen en/of hun leidinggevenden rond thema's verbonden aan de missie en versterking van de strategie van het bedrijf.  Kernwoorden in deze vorm van coachen zijn strategie en zakelijke groei.

•    Performance coaching
Het coachen om de prestatie van de coachee(s) te verbeteren. Teamcoaching en het coachen op competenties vallen bijvoorbeeld onder deze categorie. Kernwoord is hier ‘ontwikkelen’.

•    Loopbaancoaching
Meestal gaat het om het omgaan met een delicate professionele situatie. Bijvoorbeeld een professionele heroriëntatie, het nemen van beslissingen in de loopbaan, de overgang van één functie naar een andere. Kernwoorden zijn ‘de loopbaan’, ‘het werk’ of ‘de werkplek’.

•    Life coaching of personal coaching
Deze coaching heeft tot doel om de persoonlijke ontwikkeling van een individu te versterken, zowel in zijn werkomgeving als in zijn privé leven. De persoonlijke coaching omhelst bijgevolg een waaier van domeinen uit het dagelijkse leven zoals: relaties, work-life balans, het welzijn en de gezondheid, de spiritualiteit, de opvoeding. Het kernwoord is ‘balans’, het doel van de coaching is om het leven van de coachee (weer terug) in balans te brengen.

•    Counselling of herstelbegeleiding
Het gaat om een vorm van coaching die zich op het snijvlak bevindt van coaching en welzijnszorg. Bijvoorbeeld, een burn-out coach. Het kernwoord is ‘herstel’.

Noot: Coaching blijft steeds gefocused op de coachvraag.  Het wordt geen therapie, ook al is het een persoonlijke benadering.

Bron: Het handboek voor coaching. Student version. Deventer, Entos, 2010.

Uitgangspunten van coaching

•    Resultaatgericht
Binnen het coachingstraject worden vooraf doelen bepaald.

•    Verantwoordelijkheid
Je bent zelf verantwoordelijk voor de resultaten van het coachingstraject: voor het bedenken van oplossingen, komen tot nieuwe ideeën, het aanpakken van problemen, ... . In coaching wordt dit eigenaarschap genoemd.  

•    Vertrouwen
Alle gesprekken en interventies zijn vertrouwelijk.

•    Gelijkwaardigheid
De coach en coachee zijn gelijkwaardig. Een coach zegt je niet wat je moet doen, maar laat je leren door vragen te stellen.

De structuur van een coachingtraject

Indien een medewerker, al dan niet met behulp van diens leidinggevende of HR-manager, zich aanmeldt voor externe coaching is volgende aanpak gebruikelijk.  Wanneer contact gelegd is met een coach, volgt er in eerste instantie een intakegesprek.

1. De coachvraag.  Vertel over de reden waarom je een coach inschakelt en geef aan welke achtergronden daarbij van belang zijn.

2. Coachdoelen.  Wil je gedrag of een situatie veranderen, dan is het belangrijk om een doel voor ogen te houden.  Doelen formuleer je SMART: Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch - Tijdgebonden. 

3. Contract. Er wordt een overeenkomst opgemaakt waarin afspraken rond bijv. vertrouwelijkheid van informatie en de financiële voorwaarden zijn opgenomen.

4. De coaching. Afhankelijk van de vraag en de persoon volgen een aantal coachsessies.  Van de coachee wordt een open en actieve houding verwacht. Dit betekent dat je in alle openheid de gesprekken houdt met jouw coach; dat je geen informatie achterhoudt en geen dubbele agenda hanteert; dat je je houdt aan de afspraken en dat je huiswerkopdrachten ook daadwerkelijk uitvoert.  Tijdens tussenevaluaties kunnen de coachdoelen worden aangescherpt of wordt de werkwijze bijgestuurd. 

5. Afsluiting.  Aan het einde van het traject evalueren de coach en coachee zowel het resultaat (waar staan we nu t.o.v. het doel dat we vooropgesteld hadden ?) als het proces (hoe is het traject verlopen?). Eventueel kan in een nagesprek enkele maanden na afloop, gekeken worden hoe het ontwikkeltraject zich heeft doorgezet.

Terug