Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Sociale balans

De sociale balans is een instrument waarmee organisaties rapporteren. Er wordt informatie in opgenomen over de tewerkstelling en over de opleidingsinspanningen.

Enkel vzw's die gemiddeld minstens 20 personen in voltijds equivalent tewerkstellen, moeten een sociale balans invullen (zie art.17 van het KB). Toch kan de sociale balans ook voor kleinere organisaties een nuttig hulpmiddel zijn om opleidingsinspanningen in kaart te brengen.

De sociale balans moet worden overgemaakt aan de ondernemingsraad of aan de vakbondsafvaardiging. Indien deze overlegorganen niet aanwezig zijn in de organisatie, stel je de sociale balans raadpleegbaar voor de werknemers op de plaats waar ook het arbeidsreglement wordt bewaard.

De sociale balans bevat:
- een staat van de tewerkgestelde personen
- een tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar
- een staat met inlichtingen over de opleidingsactiviteiten gevolgd door de werknemers, waarvan de kost ten laste is van de werkgever.

In het Generatiepact werd overeengekomen dat de globale opleidingsinspanningen 1,9 % van de loonsom bedragen. Op basis van de opgestelde sociale balansen wordt de opleidingsinspanning jaarlijks geŽvalueerd.

Meer informatie