Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Evaluatie op organisatieniveau

terug

Met deze evalauatie meten we wat het gevolg is als men het geleerde toepast op de werkplek.

Dit veronderstelt meten op heel kwantificeerbare aspecten, en dat is niet vanzelfsprekend. De impact van een VTO-activiteit kan vaak enkel indirect worden geëvalueerd. Men gaat daarbij op zoek naar verandering in organisatie-output die gerelateerd is aan de opleiding. Mogelijke indicatoren om in rekening te brengen zijn:

 • Hogere motivatie van medewerkers
 • Lager ziekteverzuim
 • Efficiëntere werkmethodes
 • Grotere tevredenheid bij klanten
 • Minder arbeidsongevallen
 • Minder fouten
 • Minder conflicten op de werkvloer
 • Enzovoort

Het is echter zeer moeilijk om een geïsoleerd effect vast te stellen van VTO. Er  is nooit 100% zekerheid van een één op één relatie tussen de VTO-activiteit(en) en de output. Voorbeeld: het is moeilijk na te gaan in welke mate een cursus hef- en tiltechnieken voor verzorgenden in een rusthuis heeft bijgedragen tot het lager ziekteverzuim bij het personeel. Hierbij kunnen nog vele andere factoren een rol spelen, zoals een zachte winter/griepvaccinatie ...

Volgende vragen kunnen eventueel gesteld worden:

 • Welke effecten heeft de toepassing van het geleerde op de werkplek voor de organisatie?
 • Is het probleem opgelost of verminderd?
 • Welke onverwachte gevolgen treden op?
 • Zijn aanvullende maatregelen nodig?
 • Wegen de baten op tegen de kosten?

Opmerking: deze vorm van evaluatie heeft enkel zin als er een evaluatie op gedragsniveau was met positief resultaat. Als er geen transfer van de opleiding naar de job is gebeurd, is het zinloos om de organisatieresultaten te proberen meten!

Het acht velden model van Kessels biedt een interessante kijk op de samenhang tussen organisatieprocessen en leerprocessen. Het doel van dit model is een inzicht geven in alle aspecten die de effectiviteit van VTO-activiteiten beïnvloeden en criteria aanreiken voor de evaluatie ervan. Het is daarmee een geschikt instrument om te komen tot effectieve opleidingen en om deze effectiviteit ook meetbaar te maken.