Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Evaluatie op gedragsniveau

terug

Hierbij ga je na of deelnemers het geleerde ook effectief toepassen op de werkvloer. Dit noemt men ook transfer.

Deze vorm van evalueren heeft als doel een antwoord te vinden op volgende vragen:

 • Was de opleidingsinhoud afgestemd op de leerdoelen?
 • Waren de gebruikte didactische methoden en middelen geschikt?
 • Sloot de opleiding voldoende aan bij de realiteit van de werkplek?
 • Begrijpen de deelnemers de opleidingsinhoud en hebben ze deze onthouden?
 • Zijn er naar aanleiding van de opleiding bijkomende (opleidings)noden ontstaan?
 • Welke aspecten van de opleiding blijken bruikbaar op de werkplek en welke niet?

Het grote verschil met de vorige vorm van evalueren, is dat je hier de evaluatie doet op de werkvloer, enige tijd ná de opleiding. Dit vraagt een goede planning. Om de verkregen informatie te kunnen vergelijken, is het bijvoorbeeld nodig om ook vóór de opleiding de kennis/vaardigheden/attitudes van de deelnemers te meten. Dit zorgt voor de noodzakelijke ‘nulmeting’ als vergelijkingspunt.

Methodieken
Tips

Methodieken:

 • Schriftelijke vragenlijst: In te vullen door werknemer én leidinggevende, waarbij het eigen kunnen en de bevorderende en belemmerende factoren in de organisatie worden besproken.

 • Praktische proef (op de werkvloer): Geschikt voor het testen van vaardigheden of attitudes. Bijvoorbeeld: een computeroefening, het onder toezicht bedienen van machines of gereedschap.

 • Observatie aan de hand van een gedragschecklist: De checklist bevat een opsomming van gedragingen die de deelnemer moet kunnen na de opleiding/training. Een observator gebruikt deze lijst om te evalueren of de deelnemer het gewenste gedrag inderdaad stelt op de werkvloer en dus de vaardigheid bezit. Geschikt voor het testen van vaardigheden.  Voorbeeld

 • 360 graden feedback: Bevragen bij de deelnemer, de collega’s en de leidinggevende of het geleerde effectief wordt gebruikt. Geschikt voor het meten van ‘soft skills’ (= persoonlijke, emotionele en sociale vaardigheden zoals bv. communicatie, luisteren, teamwerk, leiderschap ...).

 • Pre/post beoordelingsformulier: De deelnemer krijgt op papier een aantal kennisaspecten, vaardigheden of attitudes waarvan hij op een schaal aanduidt in welke mate hij ze gebruikt. Daarna wordt hierover een gesprek aangegaan tussen werkgever en werknemer. Deze methode is bruikbaar voor het testen van kennis, vaardigheden en attitudes.  Voorbeeld

 • Interviews: Bevraging van de deelnemer(s) door de leidinggevende, individueel of in groep (focusgroep).Geschikt voor het testen van vaardigheden of attitudes.

 • ‘Fit’ zoeken: Zorg dat je op voorhand van elke deelnemer weet hoe hij de training wil gebruiken en wat hij op de werkplek na de training wil verbeteren (1). Stel deze vragen opnieuw vlak na de training (2) en enkele maanden erna (3) en zoek dan waar deze drie bronnen van informatie  een ‘fit’ hebben of niet en waarom dit zo is.

 • Mystery shoppers of mystery callers: De uitvoerders voor deze evaluatie worden meestal extern ingehuurd. Ze bezoeken/telefoneren de werkplek om na te gaan in hoeverre men de training toepast (bv in een winkel, aan het onthaal,…).

Tips:

 • Communiceer zo duidelijk mogelijk met alle betrokkenen in de organisatie én met de lesgever.
 • Bepaal op voorhand het doel en de uitkomst van de evaluaties. Naar welke informatie wil je op zoek gaan en wat ga je met deze informatie doen?
 • Gebruik minstens twee informatiebronnen bv een zelfevaluatie + feedback van collega’s en leidinggevende.
 • Meet nooit sneller dan twee maanden na de opleiding.
 • Bedenk dat het evalueren van 'soft skills' vele malen moeilijker is dan dat van technische en praktische vaardigheden.
 • Voor de keuze van de methodiek kan je kijken naar: 
  • de beschikbare middelen
  • de vaardigheden die je nodig hebt om de data te verzamelen (bv interviewvaardigheden)
  • het aantal personen dat je nodig hebt om de evaluatie uit te voeren
  • de mate waarin het mogelijk is om bepaalde informatie te verzamelen in je organisatie.