Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Evaluatie op leerniveau

terug

Wat hebben de deelnemers bijgeleerd in termen van kennis en vaardigheden? Hierop wil deze evaluatie een zicht geven.

Ze geeft je een antwoord op volgende vragen:

 • Kunnen de deelnemers het geleerde toepassen?
 • Was de opleidingsinhoud afgestemd op de leerdoelen?
 • Waren de gebruikte didactische methoden en middelen geschikt?
 • Zijn er naar aanleiding van de opleiding bijkomende (opleidings)noden ontstaan?
 • Is er kennisoverdracht? Begrijpen de deelnemers het geleerde en hebben ze het onthouden?

Opmerking: Deze vorm van evalueren is zowel voor lesgever als organisatie interessant en het initiatief kan bij beide partijen liggen. Als je als organisatie wil dat de lesgever hier werk van maakt, spreek dit dan tijdig af. Voor bepaalde opleidingen is evaluatie op leerniveau verplicht, omwille van de eraan gekoppelde certificiëring (bv. HCCP, EHBO, heftruck, brandpreventie ...).

Let op: Ook al scoren de deelnemers goed op deze evaluatie, dit garandeert niet dat het leereffect op langere termijn voelbaar zal zijn en blijven op de werkvloer. Leereffecten kunnen immers verdwijnen door ongunstige omstandigheden.

Methodieken
Tips bij het evalueren op leerniveau

Methodieken: 

 • (Mondelinge of schriftelijke) proef met open vragen over de opleidingsinhoud. Vooral geschikt voor het testen van geleerde kennis of vaardigheden.

 • Schriftelijke proef met multiple choice vragen: Vooral geschikt voor het testen van geleerde kennis.

 • Praktische proef: geschikt voor het testen van vaardigheden of attitudes. Bijvoorbeeld: EHBO oefeningen op een pop

 • Verslag van de opleiding: Vooral geschikt voor het testen van geleerde kennis. Bijvoorbeeld: artikel in het personeelsblad, rapport aan het diensthoofd, presentatie op een vergadering.

 • Simulatie: methode om vaardigheden na te gaan. Bijvoorbeeld: brandoefening.

 • Rollenspel: Vooral geschikt voor het testen van vaardigheden en attitudes. Bijvoorbeeld: simulatie van een functioneringsgesprek waarbij de deelnemer de rol van leidinggevende opneemt na het volgen van een opleiding ‘hoe functioneringsgesprekken voeren’. De begeleider geeft op basis van zijn observatie een score aan de deelnemer.

 • Scenario-analyse: De deelnemer krijgt een geschreven weergave van een discussie of interactie die hij moet becommentariëren. Eventueel kunnen hierbij ook bepaalde vaktechnische aspecten opgenomen worden. Geschikt voor het testen van kennis, vaardigheden en attitudes.

 • Case study: De deelnemer krijgt een uitdagend en realistisch probleem voorgelegd met de bedoeling er een oplossing voor te vinden. De oefening kan in groep of individueel gebeuren en de oplossing kan mondeling of schriftelijk gepresenteerd worden. Geschikt voor het testen van kennis, vaardigheden en attitudes.

 • Attitude status survey (ASS): De deelnemer beoordeelt een aantal uitspraken op een vijfpuntenschaal,gaande van ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal eens’. ASS kan best zowel voor als na de opleiding gebruikt worden om een verschil in attitudes voor en  na de opleiding na te kunnen gaan.

 • Multiple choice situatie analyse: De deelnemer krijgt een schriftelijke simulatie of omschrijving van een situatie waarbij hij een aantal vragen met meerkeuzemogelijkheid moet beantwoorden. Elke meerkeuzemogelijkheid verwijst naar een attitude of vaktechnische benadering. Geschikt voor het testen van kennis en attitudes.

Tips bij het evalueren op leerniveau:

 • Bewaak de objectiviteit en betrouwbaarheid van de test.
 • Als je kiest voor een methodiek waarbij men werkt met observatoren, is het omwille van de objectiviteit aangeraden om met meerdere observatoren (min. 2) te werken.
 • Als je beroep doet op een externe lesgever, maak dan duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden wat betreft evaluatie. Voor bepaalde methodieken is samenwerking aangewezen.