Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Evaluatie op reactieniveau

terug

Deze vorm van evaluatie is de gemakkelijkste. Ze gebeurt onmiddellijk na de opleiding en peilt naar de tevredenheid van de deelnemers. Vaak is deze vorm van evaluatie de enige die toegepast wordt. Tevreden deelnemers zijn echter geen garantie voor een positief effect van de opleiding op het werkgedrag of de organisatieresultaten.

Toch is deze evaluatie nuttig. Je kan er onder andere volgende vragen mee beantwoorden:

 • Was de opleidingsinhoud afgestemd op de leerdoelen?
 • Waren de gebruikte didactische methoden en middelen geschikt?
 • Voldeed de opleiding aan de verwachtingen en leerdoelen van de deelnemers?
 • Zijn er naar aanleiding van de opleiding bijkomende opleidings- of andere noden ontstaan?
 • Zijn er verbeterpunten wat betreft de randvoorwaarden? (logistieke faciliteiten,      groepssamenstelling, …)?

Kortom, evaluatie op reactieniveau laat toe na te gaan of de randvoorwaarden in orde waren en de trainer voldeed. Je krijgt ook zicht op mogelijke negatieve ervaringen die de bereidheid om in de toekomst aan leeractiviteiten deel te nemen kunnen verminderen.

Ter info: een VTO-activiteit georganiseerd door een externe organisatie (bv. studiedag, vorming in open aanbod,…) wordt meestal door hen zelf geëvalueerd. Dit neemt niet weg dat je als organisatie bijkomend nog altijd feedback over de activiteit kan vragen aan je medewerker.

Methodieken:

 • Schriftelijk via een evaluatieformulier
 • Mondelinge bevraging, bijvoorbeeld een afsluitend evaluatiegesprek
 • Groepsinterview aan de hand van een checklist (bijvoorbeeld op een teamvergadering)
 • Gesprek van deelnemer met VTO-coördinator of direct leidinggevende na deelname aan de VTO-activiteit

Voorbeeldformulier vzw Stijn

Aandachtspunten bij het opstellen van een evaluatieformulier:

 • Maak het evaluatieformulier kort en bondig.
 • Stel neutrale vragen en geef duidelijke instructies.
 • Preciseer telkens de betekenis van de cijfers (bv 1 = zeer goed of zeer zwak).
 • Open vragen zijn moeilijker te verwerken, maar geven veel kwalitatieve informatie.
 • Denk op voorhand na over hoe je de data achteraf wil verwerken en gebruiken. Zo kan je daar in je opmaak al rekening mee houden (open vragen versus het gebruik van een puntenschaal).
 • Gesloten vragen zijn gemakkelijker te beantwoorden en laten een kwantitatieve verwerking toe. Ze geven echter weinig informatie over de oorzaken van een eventuele ontevredenheid en dus over mogelijke verbeteringen.
 • Bij evaluatieschalen oneven schalen vermijden (wegens de aantrekkingskracht van de middelste score).

Nog meer tips:

 • Voorzie voldoende tijd voor het invullen van evaluaties. Maak minimum 15 minuten tijd vrij voor het einde van het programma.
 • Laat de evaluaties onmiddellijk invullen. De praktijk leert dat het een haast onmogelijke opdracht wordt om ze achteraf alsnog te verzamelen.
 • Pas je evaluatie aan aan de opleiding. Een andere inhoud, doelgroep en leerdoelen veronderstellen een ander formulier.
 • Maak voldoende gebruik van het evaluatiemoment, het is een unieke kans om informatie te verzamelen!