Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Succesfactoren bij invoering

terug

Voordat u TOPís  gaat introduceren is het van belang stil te staan bij de plaats die zij innemen in de organisatie. Het werken met TOPís is vooral succesvol als er binnen de organisatie aandacht is voor de volgende zaken:

  • Tijd

      Ontwikkeling levert kwaliteit maar kost tijd. Kunnen teams en medewerkers voor een aantal
      uren vrijgemaakt worden om te werken aan het TOP?

  • Zelfsturende teams en medewerkers

      Het werken met een TOP vraagt dat een medewerker haar eigen leerproces zelfstandig
      stuurt en op het ontwikkelingsproces reflecteert. Niet elke medewerker kan dat meteen. In
      het aanleren van deze zelfsturing speelt de direct leidinggevende een belangrijke coachende
      rol.

  • Aanwezigheid van strategisch organisatiebeleid, opleidingsbeleid en personeelsbeleid

      De doelen voor TOP zijn afgeleid van het organisatiebeleid. Hoe beter een organisatie haar
      doelen, missie en visie formuleert, hoe concreter en gerichter een TOP kan worden. Het
      aanwezige opleidingsbeleid kan instrumenten aanreiken voor leren en ontwikkelen en teams
      en organisatie ondersteunen in het ontwikkelen van een leercultuur. De ontwikkelde TOPís 
      beÔnvloeden van hun kant het personeelsbeleid. Door in beeld te brengen welke kwaliteiten
      in een team nodig en nu aanwezig zijn, kun je bij de werving en selectie van nieuwe
      medewerkers zoeken naar nog ontbrekende competenties.