Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Nog enkele tips

terug


  • Het kan betrekking hebben op verschillende niveaus (organisatie, afdeling of team)

  • Het opleidings(jaar)plan kan een apart document zijn, maar ook een onderdeel van het algemene beleidsplan van de organisatie of een meerjaren opleidingsbeleidsplan.

  • Hou er rekening mee dat je opleidingsvragen kan ontvangen die niet in het plan staan maar wel relevant zijn. Neem daarom in de programmering duidelijke afspraken op over de plaats van ad hoc vragen. Bijvoorbeeld: 20 % van het VTO-budget wordt opengelaten voor dit soort vragen. Deze checklist helpt je snel een oordeel vormen over een spontane opleidingsvraag.

  • Het opleidingsjaarplan dient ter goedkeuring of advies te worden voorgelegd aan de ondernemingsraad.

  • Een goede administratie is essentieel. Ze vormt de basis voor het jaarlijks terugkerend overzicht van het opleidingsgebruik en de kosten die daar mee gemoeid zijn. Informatie die trouwens ook voor jaarverslagen of de sociale balans bruikbaar is.

  • In grotere organisaties werkt de personeelsverantwoordelijke of HR-verantwoordelijke het opleidingsjaarplan uit. Direct leidinggevenden spelen echter ook een belangrijke rol.